Podmínky používání webových stránek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti BT Company s.r.o. se sídlem Bukovno 71, 293 01 Bukovno, IČ: 24809616 (dále jen Půjčovna dodávek MB) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:
  1. jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon,
  2. elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech.
(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že:
  1. mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu BT Company, s.r.o., Josefův Důl 25, 29307 Josefův Důl u Mladé Boleslavi, zasláním e-mailu na adresu info@pujcovnadodavekmb.cz,
  2. mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  3. Půjčovna dodávek MB osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány
  4. mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  5. nemám povinnost osobní údaje Půjčovna dodávek MB poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.
Společnost BT Company s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem
  1. vyřízení před objednávek,
  2. nabízení obchodu nebo služeb společnosti BT Company, s.r.o.,
  3. zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy. Souhlas pro tento účel zákazník uděluje na dobu 10 let od uskutečnění posledního smluvního plnění a nedojde-li ke smluvnímu plnění, od udělení tohoto souhlasu.